Algemene (leverings)voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden†...

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- ATC-Systems: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
- Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ATC-Systems en Consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
- Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, koop, en verkoopovereenkomst en overeenkomsten tot het verrichten van diensten tussen ATC-Systems en een consument waarop ATC-Systems deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ATC-Systems, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de door de consument eventueel algemene of specifieke gestelde voorwaarden of bedingen wordt door ATC-Systems uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en productspecificaties al dan niet via internet
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm al dan niet via internet, tenzij ATC-Systems om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. ATC-Systems is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk al dan niet via internet, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief†kosten van verzending en eventuele provisiekosten die andere manieren van betaling opleveren dan onze standaard betalingsmethoden, tenzij anders aangegeven.
3. ATC-Systems kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving c.q. druk, zetfout bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ATC-Systems daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ATC-Systems anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ATC-Systems niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. ATC-Systems heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de consument dienovereenkomstig wordt ingelicht.
7. ATC-Systems staat niet in voor afwijkingen in opgaven door ATC-Systems gedaan omtrent getallen, maten, gewichten, kleuren of andere aanduidingen van producten.
8. Indien het geleverde niet minstens gelijkwaardig is dan hetgeen opgegeven heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van ATC-Systems aanbod.

Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af distributiepunt en/of leverancier van ATC-Systems.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat ATC-Systems hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4 Komen ATC-Systems en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen voor kosten van consument, tenzij ATC-Systems bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities anders heeft bepaald. ATC-Systems behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan ATC-Systems de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk, al dan niet via internet, heeft goedgekeurd.
6. Indien ATC-Systems gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan ATC-Systems ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien ATC-Systems een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Wanneer ATC-Systems niet in staat is om binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, is de consument gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, de consument dient wel ATC-Systems schriftelijk, al dan niet via internet, ingebreke te stellen, zulks behoudens het geval van overmacht voor ATC-Systems. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door ATC-Systems heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de consument ATC-Systems schriftelijk, al dan niet via internet, ingebreke te stellen.
8. ATC-Systems heeft ten alle tijden het recht in gedeeltes af te leveren.
9. Tenzij schriftelijk, al dan niet via internet, anders wordt overeengekomen, zal de consument zelf zorgdragen voor installatie van de geleverde producten. Mocht worden overeengekomen dat ATC-Systems zal zorgdragen voor installatie van de producten dan is deze installatie voltooid zodra het product voldoet aan de standaard installatie- en testprocedure gesteld door ATC-Systems.

Artikel 6 Garantie
1. ATC-Systems garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ATC-Systems.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode welke aangegeven is op desbetreffende factuur, ingaande factuurdatum.
4. ATC-Systems verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs c.q. factuur als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ATC-Systems de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel. De consument verstuurt de (vermeende) defecte producten, daarbij zorgdragend voor de verzend- c.q. transportkosten, met daarbij een duidelijke klachtomschrijving in een degelijke c.q. originele verpakking naar ons postadres. Na onderzoek van ATC-Systems leverancier danwel ATC-Systems technische dienst zullen de producten gerepareerd of vervangen aan de consument retour gezonden worden.
6. Op een uitgevoerde reparatie en/of vervanging door ATC-Systems geldt geen extra garantie, de garantietermijn bij aanschaf blijft in alle gevallen gewoon van kracht.
7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijk al dan niet via internete toestemming van ATC-Systems, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is ATC-Systems in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
9. Wat nooit onder de garantie valt:
- Beschadigingen c.q. onherstelbare schade als gevolg van onkundige installatie. - Onderhoud of herstel ten gevolge van normale slijtage.
- Beeldbuizen,verbruiksmaterialen zoals papierlinten,diskettes,cartridges,drums.
- Storingen c.q. schade als gevolg van (illegale) softwarekopieŽn en/of virussen.
- Storingen c.q. schade als gevolg van hard- en software welke niet zijn geleverd door ATC-Systems.
- Producten niet door ATC-Systems geleverd.
- Indien de apparatuur zichtbare sporen van gebruik vertoont zoals bijvoorbeeld krassen, merktekens, stift-, inkt-, of andere vervuiling en hevige verkleuring zal er afhankelijk van de ernst hiervan geen omruilgarantie gelden c.q. vervalt de garantie en worden er kosten voor herstel in rekening gebracht.

Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien door ATC-Systems een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. ATC-Systems blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk al dan niet via internet aan ATC-Systems te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking te melden aan ATC-Systems met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Tijdens verloop van de garantietermijn is ATC-Systems gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke, al dan niet via internet , toestemming van ATC-Systems en op de wijze zoals door ATC-Systems aangegeven.

Artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging
1. Indien ATC-Systems met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is ATC-Systems niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke, al dan niet via internet, verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 12 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ATC-Systems aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ATC-Systems en de verplichtingen van de consument jegens ATC-Systems onmiddellijk opeisbaar.
6. ATC-Systems heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ATC-Systems kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ATC-Systems kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien ATC-Systems aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart ATC-Systems voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien consument aan ATC-Systems informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ATC-Systems zich de rechten en bevoegdheden voor die ATC-Systems toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk al dan niet via internet anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ATC-Systems tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ATC-Systems, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door ATC-Systems eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ATC-Systems worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. ATC-Systems behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien door ATC-Systems geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ATC-Systems jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de ATC-Systems beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is ATC-Systems niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ATC-Systems of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ATC-Systems geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ATC-Systems niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ATC-Systems worden daaronder begrepen.
3. ATC-Systems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ATC-Systems zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel ATC-Systems ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ATC-Systems gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van ATC-Systems is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ATC-Systems het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen ATC-Systems en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden schriftelijk, al dan niet via internet, opgevraagd worden bij ATC-Systems.
2. Van toepassing is steeds de laatst in gebruik genomen versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Terug